Arbor Care - Arboristika - komplexn‡ starostlivosé o stromy


Zaober‡ sa komplexnou starostlivoséou o dreviny v kultœrnej krajine, sœ to stromy v naäich s’dlach a krajine, n‡äho bl’zkeho okolia, verejnej a komun‡lnej zelene, sœkromnej zelene. Pr‡ce vykon‡vame stromolezeckou technikou, ktor‡ n‡m umoìËuje pracovaé v korune stromu aj v nepr’stupnùch terŽnoch.
Ponœkame
- komplexnœ starostlivosé o stromy, ich oäetrenie a zabezpe‹enie prev‡dzkovej bezpe‹nosti stromu, istenie korœn stromov
- rez a tvarovanie ovocnùch drev’n, okrasnùch stromov r™znej vùäky a ìivùch plotov
- postupnù vùrub stromov stromolezeckùmi technikami s vyuìit’m äpeci‡lneho vybavenia, pomocou ploä’n


© 2010 ArborCare | Väetky pr‡va vyhradenŽ | All rights reserved.