Arbor Care - Arboristika - komplexná starostlivosť o stromy

Zaoberá sa komplexnou starostlivosťou o dreviny v kultúrnej krajine, sú to stromy v našich sídlach a krajine, nášho blízkeho okolia, verejnej a komunálnej zelene, súkromnej zelene. Práce vykonávame stromolezeckou technikou, ktorá nám umožňuje pracovať v korune stromu aj v neprístupných terénoch.
Ponúkame
- komplexnú starostlivosť o stromy, ich ošetrenie a zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromu, istenie korún stromov
- rez a tvarovanie ovocných drevín, okrasných stromov rôznej výšky a živých plotov
- obmedzovanie a kontrola rastu brečtanu na stromoch
- odstraňovanie imela bieleho (Viscum album) a imelovca európskeho (Loranthus europaeus)
- postupný výrub stromov stromolezeckými technikami s využitím špeciálneho vybavenia, pomocou plošín a žeriava

© 2010 ArborCare | Všetky práva vyhradené | All rights reserved.